فروشگاه مارکت می خود را ملزم به حفظ اطلاعات و مشخصات خریداران دانسته و متعهد است به هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار نداده و به غیر از اطلاع رسانی برای هیچ منظور دیگری استفاده نکند.